Wednesday, March 26, 2014

HAM AHLE HADITH SAJDE ME RAFULYADAIN KYON NAHIN KARTE ??

Bismillahirrahmanirraheem


Hum Ahle-hadees Sajde me RAFULYADAIN ku Nahi karte ?

Jawab hazer hai :


''humse Abdullah bin Muslim kanbi ne bayan keya Unhone Imam Malik se Unhone Ibn Sa'ab se unhone Salim bin Abdullah se Unhone Apne Baap [Abdullah bin Umar r.a(jo hazrat Umar r.a k bete the) ] se k Hazrat Mohammad S.A.W jab namaz shuru karte to apne hatho ko mondho tak uthate aur jb ruku me jane ke liye taqbir kahte aur rukuh se se apna sar uthate tb bhi is tarah dono hatho ko uthate aur Sami Alllahuliman hamidah kahte aur sajdo ke darmiyan hath na uthate''


[Sahi Bukhari jild-1,Safa-102

]
  ''Abdullah bin umar r.a byan karte h ki rasul e karim s.a.w jab namaz shuru karte to apne hatho ko mondho tak uthate aur jb ruku me jane ke liye taqbir kahte aur rukuh se se apna sar uthate tb bhi is tarah dono hatho ko uthate aur Sami Alllahuliman hamidah kahte aur sajdo ke darmiyan hath na uthate''

[Sahi Muslim jild-1,Safa-168
]


 ''Rewayat hai Salim se wo Rewayat karte hai Apne baap (Abdullah bin Umar r.a) se kaha Dekha Mayne rasul e karim s.a.w jab shuru karte Namaz to Uthate Dono hath yaha tak k barabarho jate dono Saano k aur jab ruku karte Aur jab rukuh se sar uthate Aur Jayada kaha Ibn Abi Umar ne apne rewayat me k Nahi Nahi uthate the darmiyan Dono Sajdo k''

[Tirmizi Sareef jild-1,Safa-35]


''Ahmad bin Zail,Sufyan,Zah
re,Salim k Walid Abdullah bin Umar r.a se rewayat hai k Maine Rasullah S.A.W ko Dekha jab namaz shuru karte to apne Dono hath uthate Mondho tak Use tarah jab ruku kahte aur jab sar uthate Ruku se Aur Nahi Hanth uthate the Dono Sajdo k bech me''

[Abu-daood jild-1,Safa-111
]''Humko Umru bin Ali ne khaber de usko yahiya bin Saib ne usko Malik bin Anas ne jahri se Usne Salim se usne kaha k Mere Baap Hazrat Ibn Umar r.a se rewayat hai k Rasullah s.a.w apne Dono hantho ko uthate Mondho tak jab Namaz suru karte Aur jab sir uthate ruku se tou Aysa he karte Aur jab ''Sami Alllahuliman hamidah '' kahte Aur Hanth dono Sajdo k bech me Na Uthate''


[Sunan Nisha Sareef , jild-1,Safa-126
]
 


ese tarah ye hadees dusre rawio se rewayat hai ''Sajdo me Hanth Na uthate''

[Sunan Nishai Sareef jild-1,Safa-126
he per]
[Sunan Nisahi Sareef jild-1,Safa-129
]
[Sunan Nishai Sareef jild-1,Safa-135
]

''Hume Ali bin Mohammad ,Hasim bin Umar Aur AbuUmr Al zahri ne hadees Sunaye,Unhone kaha Hume Sufyan bin ayneya ne ,Zahri se,unhone Salim se Aur Ibn Umar r.a se k mayne Rasullah s.a.w ko Dekha Aap (s.a.w) ne jab Namaz Suru ki tou Apne Dono hantho ko uthaya ,yaha tak k Mondho k barabar kar deya ,use tarag jab ruku keya,use tarah jab ruku se sar uthaya Aur Dono Sajdo k Darmeyan Aap (s.a.w) hanth Nahi Uthate the''


[Sunan Ibn Maza jild-1,Safa-62]


''Mujhe yahiya ne Hadees Sunaye unhone Malik se Unhone Ibn Shaib se unhone Salim bin Abdullah se Unhone Abdullah bin Umar r.a se k Rasullah s.a.w jab suru karte the Namaz ko uthate the dono hanth barabar dono Mondho k Aur jab sar uthate the Ruku se tab v dono hanth ko use tarah utate Aur kahte ''Sami Alllahuliman hamidah '' Aur Sajda k Bech me Hanth Na Uthate ''


[Motta Imam Malik r.al,Safa-59]


Note- yahiya bin yahiya ki rewayat me ''Iza reka '' k lafz choot gaya hai , leken Ibn Wahab Aur Ibn Kasim Aur Ibn mahdi Aur Mohammad bin ahasan Aur Abdullah bin yusuf Aur Ibn Nafey wagaira humne ne apne Apne mutabeh me Imam Malik r.al se ''jab ruku karte Aur ruku se sar utate tab v dono hanth use tarah utahe the'' zekr keya hai.


Chunanche :


Hafiz ibn abdulbarah ne un tamam rewayat k jekar kar deya hai jo ''Iza reka'' k lafz zekar karte hai.


1-Ibn wahab

2-Ibn kasim
3-Yahiya bin said al katani
4-Ibn Abi Owias
5-Abdul rahman bin mendi
6-Ibrahim bin tahman
7Abdullah bin Mubarak
8-Baser bin Umar
9-Usman bin Umar
10-Abdullah bin Yusuf
11-Khalid bin Makhlid
12-Makki bin Ibrahim
13-Mohammad bin Ahasan Al saybani
14-Khalid bin musaib
15-Abdul Malik bin Zaid
16-Abdullah bin Nafe
17-Abukarta musa bin tarik
18-Mutarif bin Abdullah
19-Kutaiba bin Said
etc
ye tamam rawi ruku ki taraf jaate Waqt Rafadain k Zekr karte hai,Aur Unhone es hadees me ye kaha hai k Rasullah s.a.w ''jab Namaz suru karte Aur jab ruku karte Aur jab ruku se sar uthate tou kandho k barabar Rafadain karte''

Imam Darekutni r.al ne Imam Malik r.al se en me Aksar ki sanad zekar ki hai , jis tarah humne zekar keya hai aur yahi durust hai.

[Al Tahmed lmafi almotamin al moani wala saendi jild-9,safa-210
,211]
es tarah baaz Hadees ki kitabo me hai hawala mankul hai..


[Sahi Ibn khuzaima,jild-1
,safa-232]
[Alsunan Akber jild-2,safa-23]
[Alsunan Akber jild-2,safa-26]
[Alsunan Akber jild-2,safa-26 dusre rawi se rewayat hadees h]
[Al sunan Akber jild-2,safa-69]
[Al sunan Akber jild-2,safa-69 per he dusre rawi se rewayat hadees hai]
[Al sunan Akber jild-2,safa-69,
70]

[Musnad Ahmed,jild-2,sa
fa-277]

Hawala to avi aur hai per Asal maksad Samjhana hai.. Aur kisi baat ko samjhne k leye serf ek Dalalil kaafi hai aur wo dalalil se samjh me na aye tou us Dalalil ko samjhne k leye dusre Dallil hote hai..


Ab mouzu per aate hai..


**Jaisa k Ahnaf ''Musnad Imam Ahmed r.al'' ki kitab k hawal dete hai aur humare Ulma k v hawala dete hai k sajdo me v rafadain sabit hai..Aur gool gool gumate hai aur apne baat k The-End Gair-Muqallid gumrah hai bol ker khatam kar dete hai..


Bare he tazzub ki baat hai k Imam Ahmed bin humbal r.al v Gair-muqallid the , kuki wo fakaye the,Mujtahid the,Muhaddis the,Ahle-hadees
the, es leye wo Gair-muqallid hue.

Ab Aate hai unke kitab Musnad Imam Ahmed r.al ki taraf ...


''Hume Abdullah ne hadees sunaye,Mujhe mere baap ne , hume Abdulrazzaq ne ,hume Maimor ne,Unhone Zahre se rewayat keya,unhone Salim se ,Unhone Ibn Umar r.a se ,Unhone kaha k Rasullah S.A.W jab Namaz k leye Takber kahte tou kandho k barbar ya unke kareb Rafadain karte Aur jab ruku karte Aur ruku se Sar uthate tou (use tarah) rafadain karte Aur Sajda me Rafadain Na karte''


[Musnad Imam Ahmed ,jild-9,safa-15
6,hadees no-6344]

[Musnad Imam Ahmed jild-9,safa-34,
hadees no-6175]

[Musnad Imam Ahmed jild-7,Safa-130
,hadees no-5081]

[Musnad Imam Ahmed ma kanzalmal,jild-
1,safa-8]

Ahnaf jahil Muqallid (Dev) jo Dallil pess karte hai Awam ko Dokha dene k leye Hz Wail bin Huzr Aur Hz Malik bin Huweris r.a se Marwi Sahee Ahadees me Sajdo ki Rafa-yadain k Saboot bhi Nabi e Karim (S.a.w) se hai.


Aur puri kosis me lage hue hai k Ahle-hadees jamat aysa ku Nahi karte ?


Ek taraf Sahi hadees hone k Gun-Gaan ga gate hai Ahnaf (hanfi) per khud Es Amal se Nadarat hai ...


Dusre taraf Elzam lagate hai hanfi (jahil Muqallid devbandi) k Gair-muqallid hazrat Mazkura bala rewayat Hz Wail bin huzr or Hz Malik bin huweris r.a ki es hadees per Amal ku Nahi karte Ahle-hadees ? Aur Na he Istedlaal karte hai?


Jawab :


[Sahi Bukhari ,jild-1,hadees no-735]


''Abdullah bin umar r.a byan karte h ki rasul e karim s.a.w jb namaz shuru karte to apne hatho ko mondho tak uthate aur jb ruku me jane ke liye taqbir kahte aur rukuh se se apna sar uthate tb bhi is tarah dono hatho ko uthate aur Sami Alllahuliman hamidah kahte aur sajdo ke darmiyan hath na uthate''

 

 


Ahnaf k Humare Ulma ki baat per Aytraz k jawab :


jaisa k Aap Muqallido ne ''Moulana Mohammad Raye Nadwi r.al'' Aur ''Allama Mohammad Nasiruddin Albanai r.al'' ki Dallil de ker hume Gool-gool gumara rahe ho, kavi unhe ki kitab k pura hawal v pad leya karo .. Aap k aytraz k jawab aage dunga pahle aap(Muqallid) ye jaan le ke hum Ahle-hadees kisi k Muqallid Nahi hai..


Aap (Muqallid) ye Baat ku vool jate ho ''Moulana Mohammad Rayes Nadwi r.al'' Aur ''Allama Mohammad Nasiruddin Albani r.al'' k Hum Ahle-hadees Muqallid Nahi hai , jo hum unke pairwi kare tum Muqallido ki tarah (Andhe Taqleed)..


Aap (Muqallido) ne jo hawala un diggaz Ulma e Karam per jhoota Bohtam bandha Adhuri baat bata ker..


*Aap (Muqallido) ne Unhe kitabo k hawala deker ye Sabit karne ki kosis ki k Sajdo me rafadain karna Chaye leken Ahle-hadees ku Nahi karte ?


Jawab : unhe ki kitabo se..


Pahla elzam ''Allama Mohammad Nasiruddin Albani r.al'' k jawab..


Unhone apne kitan ''Sifat o Salatul Nabi(s.a.w)'' me Safa -215 per LAFAZ ''kavi-kavar'' k jekar keya hai Na k humesa k Amal kaha hai.. Esse ye saaf jaher hota hai k ye Sunnat e gair-Mokada hai..

 
Ab ''Allama Mohammad Nasiruddin Albani r.al'' ki dusre kitab ''Fikah Ahadees'' safa No-404 per Saaf Radd kar kar deya ... Ab ''Moulana Mohammad Rayes Nadwi r.al'' ki baat v unhe k use kitab ''Rasul e Akram (s.a.w) k Sahi tareka Namaz '' me Safa No-373 me jab unhone Apne puri rewayat k (yaani saare Ahadees jo Sajdo me Rafadain karne k mutallik the uske ) baad bare he kubsurat Andaz me Saaf Alfazo me kaha..


''Sajdo k Waqt Wala Rafadain Aap (s.a.w) Aur Sahaba r.a se baaz Aukaat tark ker Deya karte the kuke wo (Sunnat e) Mokada Nahi balke Gair-Mokada Sunnat hai''*Moulana Mohammad Rayes Nadwi r.al ne apne kitab ''Rasul e Akram (s.a.w) k Sahi Tareka Namaz '' me ye v kaha k Imam Bukhari r.al ne tou 2 Kufi Hanfi Imam se v Rafadain karne k Mutalik Sarahat ki Apne kitab ''Juj ul Rafadain me.

[Hadees No-29,30 , safa -48,49)


hanfio K Naami Gerami Imam me se hai ''Imam Hasan Bashri r.al'' or ''Hamid bin Helal'' ye Dono Namaz me Rafadain karne ko Sunnat e rasul Mante the..


 

Etna he Nahi kufi Imam Abu hanifa r.al k Ek Sager ''Imam Mohammad r.al '' v Namaz k suru me, ruku se pahle, ruku k baad me rafadain karne k kayal the..


Leken behad Afsos ki baat hai hanfi(devbandi)
fer v Namaz me rafadain Nahi karte hai kuki unke Nabi Imam Abu Hanifa r.al ne Jo Rafadain Nahi ki....

**Fatwa e Ahle-hadees per Aytaz k jawab..


Ahanaf k ghar ki Scan hai..

Es fatwa me koi Sak -Suba ki baat Nahi k ye hak fatwa Nahi hai ye fatwa bar-hak (jayez) hai,, kuki use fatwa k aage Hadees ki rousne me Sarahat hai hum Ahle-hadees Sajdo me rafadain ku Nahi karte..


''''Abdullah bin umar r.a byan karte h ki rasul e karim s.a.w jb namaz shuru karte to apne hatho ko mondho tak uthate aur jb ruku me jane ke liye taqbir kahte aur rukuh se se apna sar uthate tb bhi is tarah dono hatho ko uthate aur Sami Alllahuliman hamidah kahte aur sajdo ke darmiyan hath na uthate''

[Sahi Bukhari ,jild-1,hadees no-735]

lehaza Aap (Muqallido) k ye Dallil banana k Ahle-hadees k Fatwa Galat hai ye Elzam Batil hai..


Ab jara Fatwa Ibn Baaz r.al jo Imam e Haram the.. Aur yahi Sawal ek Aurat ne unse ki the.. Unhone behad khubsurat Andaz me Jawab deya.. Jis tarah jamat e Ahle-hadees ne de..


Fatwa ibn baaz r.al k scan page..
 

''Namaz me hanth kaha tak utaye''

sawal (ek khatun k): Dauran e Namaz rafadain karte Waqt hanth ko kandho k Barabar tak le jana chaye ya kaano k barabar tak? Aur keya rafadain Saare Namaz me karna chaye ya serf pahle rekat (yaani takber Awla) me ?


Jawab (Ibn baaz r.al) :


Takber Awla k Waqt ruku me jate Waqt Aur ruku se sar uthate Waqt kandho ya kaano k barabar tak rafadain karna Mustahab hai, ese tarah Zohar , Asar,Magreb Aur Esha ki Namazo me pahle Tashud se 3sri rekat k leye (Khare hote Waqt) Rafadain karna v Mustahab hai,Nabi(s.a.w)
k Qoul o Aamal se ye baat Sabit hai.

[Fatwa ib Baaz r.al,Baab-5,pag
e-107,Sawal no-7]

jamuriyat Ahle-hadees Sajdo me Rafadain karne ki Kayal Nahi hai Aur Na he Karne ka kahte hai 99% Ahle-hadees Sajdo me Rafadain Karne ki kayal Nahi kuki ye Sunnat e Mokada Nahi Aur wo V Abdullah Bin Umar r.a ki Hadees per Amal karte hai..


1% loog Sajdo me Rafadain karte hai , wo v Ahnaf k Gool-Matol baati me Aaker es baat me May v Mutafik Rakhra hu k jo loog Aysa karte hai, Wo La-Elmi me karte Aur hum Sahi hadees ki Rousne me Abdullah bin Umar r.a (Sahi Bukari jild-1,hadees -735) ki hadees per Amal karte hai..


Eske Tasdeek khud Ahnaf (Deobandi) k ghar k Scan page me lekha hai..


Farst Scan Save..
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=684180­151683384&id=100002742173691&set=p.684180151683384&source=47&refid=13

second Scan save..
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=684180­651683334&id=100002742173691&set=p.684180651683334&source=47&refid=13

**Ager Aap ab v Nahi mante ho k Hum Ahle-hadees aysa ku Nahi karte hai (yaani Sajdo me Rafadain ku Nahi karte) Aur Sahi hadees se jabke Sahi hadees se Sabit hai k Rafadain karna chaye tou.. Tou mera ek Sawal hai..


Allah k Nabi(s.a.w) se khare ho ker pesaab karna Sahi hadees se sabit hai..


[Sunan ibn Maza jild-1,hadees No-305,Baab-13 ]

[Sahi Muslim jild-1,Hadees no-624]
[Tirmizi Sareef,jild-1,h
adees no-224,225,226]
[Abu daood , jidl-1,hadees No-23]
[Nishai Sareef jild-1,hadees No-18,27,28]


Ab Hanfi (Devbandi) Andhe Muqallid es hadees per Amal k khare hokar pesaab (Toilet) ku nahi karte... Jab saaf sahi hadees hai??


Ab jo jawab Ahnaf (Andhe Muqallid) k hoga Wahi Huma Ahle-hadees k v jawab hoga k Hum ku Nahi karte Sajdo me Rafadain...Via--Imran khan salafi