Tuesday, May 20, 2014

IMAM ABU HANIFA RAHMATULLAH ALAIH PAR JIRRAH

Alhamdulillhi rabbil aalameen,was salaatu was salaamu ala ashrafil ambiyaaee wal mursaleen, ammaa baad:

Asslamu Alaikum Wa Rahamatullahe Ta'la Wa Barkathu..


Bismillahirrahm
anirraheem ..

***Imam Abu Hanifa r.al per Zarrah***


1-Miza'an al Atda'al Matbua Masr jild-3,Safa-237
me hai k :

''Nu'man bin Thabit ibn Zauti Abu Hanifa r.al kufi Qayas walo k Imam hai, unko Nishai Aur Ibn Adi Aur Degar Ulmao ne Hafiza ki wajah se Zaif kaha hai.''


2-Tamhed Sareeh Motta jild-3,Safa-272
me Qoul Hafiz Abdul barii r.al :

''Nahi Sanad Bayan ki kisi ne Sewaye Abu Hanifa r.al k, Aur wo Muhaddisin k Nazdek Nakes Al Hafiz hai''


3-Al fiya Iraki Matbua Farwki k Hasiya 45 me hai k :


''Zarrah Mufassir hoge tou Nuksa'an Pahuchane wali hoge jaisa k Zaihbe r.al Aur Ibn Abdulbar r.al aur Ibn Adi r.al Aur Nishai r.al Aur Darekutni r.al ne Abu Hanifa r.al k bare me Zarrah ki hai Yaani Zaif ki wajah ko Bayan keya hai k Hafiza ki wajah se Zaeef hai.''


4-Takhrez Hidaya Hafiz Ibn Hazar r.al Matbua farwaki haseya 93 me hai k :


''Abu Hafsa umr bin Ali ne kaha k Abu Hanifa r.al Hafiza wale Nahi hai Aur Hadees me Galtiya karne wale hai,Unko Hadees yaad Nahi Rahte .''


5-Kitab Al Zaifa wal Mutar w ken Imam Nishai Matbua Anwara Ahmed Safa-35 me hai k :


''Imam Abu Hanifa r.al Hadees me Qawi nahi Hai Aur Wo Bahut Galtiya Aur Khata karne Wale kami Rewayat (hadees) ki wajah se.''


6-Dar Asa't Al labib Matbua lahaur Safa -133 me hai k :


''Tahkek Ibn Katan ne Hadees Awwal per Zarrah kar dehai Aur kaha hai k Illat Eske Zaif ki Zaif hona hai Imam Abu Hanifa r.al k hadees me.''


7-Sunan Dare kutni Matbua Faruki Safa-122 me Tahat hadees hai :


''Imam Abu Hanifa r.al Aur Hasan bin Umra k sewa kisi ne (Hadees mazkura ko) rewayat Nahi keya Aur ye 2no Zaif hai.''


8-Takhrez Hidaya Hafiz ibn Hazar Matbua Faruki haseya safa-93 me hai k :


''Ali bin Madini r.al k betae Abdullah kahte hai k maine Apne Baap Ali Ibn Madine r.al se Abu Hanifa k Qoul pucha tou unhone unko Zaif bataya Aur kaha 50 hadees me voole hai.''


9-Kitab Mazkura safa-93 me hai k :


''Abu Baker Daood ne kaha k Imam Abu Hanifa ne 150 hadees rewayat ki hai jinme se Nasaf me vool hue ya Galti hue hai.''


10-Tarekh Sager Matbua Anwaar Ahmed safa-158 me Imam Abu Hanifa r.al k mutallik Imam Bukhari r.al ne Farmate hai k :


''Hamidi r.al kahte hai k jis Admi k pass Rasul Allah (s.a.w) ki Hadeese Aur Sahaba Asa'ar Munasik Wagaira Na ho Ayse ki Baat Ahkaam me Masail mera'at Aur Zakat Aur Namaz wagaira Amwar Islam me ku ker kabul ki jaye''.


11-Musannif Sart Motta Matbua Faruki safa-2 me Sah wali ullah sb Farmate hai k :


''Imam Abu Hanifa wo Saks hai k bare - bare Muhaddisen Maslan Imam Ahmed wa Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Nishai wa Abudaood wa Ibn Maza, Darmi r.al ne ek Hadees v unse apne kitabo me Darz Nahi ki.''


**Hanfi Hazrat ab apna Dil tham le ....


Ab Aima e Muahddisen Fika wa Fazala k Zenhone Hazrat Imam Abu Hanifa ko Nakis Al Hafiz Aur Hadees kam janne wala Aur uske jaanch wa parakh me Nuksa ,Aur Naiz Arbi Zuban me Nakis Bataya hai Aur un k Aqaid Aur Masail per Aytraz keya hai , wo ye hai :


1-Imam Malik bin Anas r.al

2-Imam Safaii r.al
3-Imam Ahmed bin Humbel r.al
4-Imam Bukhari r.al
5-Imam Nishai r.al
6-Imam Darekutni r.al
7-Imam Abu Yusuf r.al
8-Abdulla bin Mubarak r.al
9-Auzazi r.al
10-Ibn Adi r.al
11-Ibn Abdul Bar r.al
12-Abdul bar r.al
13-Zehbi r.al
14-Abu Hafiz umr bin Ali r.al
15-Abdullah bin Ali r.al
16-Ali bin Al Madini r.al
17-Abu baker bin Daood r.al
18-Ibn Ai'in r.al
19-Abu yahiya hamani r.al yaani Abdul hamid bin abdul rahman r.al
20-Ibn Ayas r.al
21-Ahmed Al khazai r.al
22-Kasim bi Moin r.al
23-Musr bin kadam Abu sulma r.al kufi
24-Isreel r.al
25-Maimura r.al
26-Fazil bin Aya'as r.al
27-Ayub r.al
28-Sufyan r.al
29-Abu Mutaiya r.al
30-Alhkim bin Abdullah r.al
31-Yazid bin Harun r.al
32-Abu Asim Alnabil r.al
33-Abdullah bin Daood Amir Marzali r.al
34-Abu Abdul rahman Al karaibe r.al
35-Abdullah bin Yazid Al mukri r.al
36-Saddad bin hakim r.al
37-Makki bin Ibraheem r.al
38-Waqiya bin alzrra r.al
39-Nasar bi Samil Al mizani r.al
40-Yahiya bin Saeed Al kutani r.al
41-Abu Abida r.al
42-Hasan bin Usman Al Asi r.al
43-Yazeed bin Zareya abu Mawiya r.al
44-Zafer bin rabiya r.al
45-Ibraheem bin akrama Al kurwaine r.al
46- Ali bin Asim r.al
47-Hakim bin hasa'am r.al
48-Abdul razzaq r.al
49-Hasan bin Mohammad allesi r.al
50-Yahiya bin Ayub r.al
51-Hafiz bin Abdul rahman r.al
52 Zafer bin Suleman ayadi r.al
53-Asad bin Umr r.al
54-Hasan bin Umra r.al
55-Yahiya bin Fuzail r.al
56-Abu Al zuwaireya hatan r.al
57-Yazeed Alkamait r.al
58-Ali bin Hafaiz al bara r.al
59-Yaleh bin wqia r.al
60-Mohammad bin Abdul rahman Al Maso'od r.al
61-Yusuf al samti r.al
62-Kariz bin Musaib r.al
63-Kais bin Alrabia r.al
64-hazer bin Abdul zabir r.al
65-Hafiz bin Hamza Al karsi r.al
66-Hasan bi Zeyad r.al
67-Zafer bin Aaun almri r.al
68-Abdullah bin razeh al gudani r.al
69-Mohammad bin Abdullah Ansari r.al
70-Abdullah bin Abbas r.al
71-Hazer bin Abdullah alhazrmi r.al
72-Ibn Wahab Al abd r.al
73-Ibn Aisha r.al
74-Abu Ishaq farazi r.al
75-Hamad bin Abi salema r.al
76-Abdul wahab surani r.al
77-Mulla Moin r.al
78-Hazrat peer an e peer Shail Abdul kader zelani r.al
79-Moulana abdul haye sahab lakhnawi r.al
80-Moulana Sah Wali ullah Sahab r.al

[Ye 80 Naam Ibarat Mandreza bala se Aur kitab heza ,Tarekh-khuTaib
a jild-2,Safa-120-127,­­Tahmed Sareh Motta, safa-675-93-83.jild-3 Aur Tarekh Kaber Imam Bukhari r.al,safa-191 Aur mezan Al Aitadal jild-1,Safa-245,Aur Gunyatul Taleben safa-206, wa 298 se leye gaye hai


#ImranKhanSalafi  ]