Saturday, June 21, 2014

SALAT E WITR KA BAYAN -(PART-3)Alhamdulillhi rabbil aalameen,was salaatu was salaamu ala ashrafil ambiyaaee wal mursaleen, ammaa baad:

Asslamu Alaikum Wa Rahamatullahe Ta'la Wa Barkathu..


Bismillahirrahm
anirraheem ..
part-3

**Qunut e Nazla k bayan**


Musibat wa Azmaes k waqt ki jane wale Dua ko Qunut e Nazla kahte hai , eske Masruheyat me Ulma ne Ekhtelaf keya hai,


*Imam Ahmed bin Humbal r.al or Imam Abu hanifa r.al : Witr k sewa kisi Namaz me b Qunut Masnun Nahi hai (Albatta Imam Ahmed bin Humbal r.al k Nazdek kisi Achanak aa jane wale Musibat ki wajah se Namaz Fazar me Imam Qunut kar sakta hai.)


*Imam Tirmizi r.al : Akser Ahle- Elm ese per hai (yaani ese Qoul per hai)


*Imam Malik r.al or Imam Safaii r.al : Daime Tour per Qunut karna Serf Namaz Fazar me Masnun hai.

[Al mugni (2/585), Al Mazmua (3/474) , Al Darmi (2/150) , Durr e Mukhtar (2/448) , Al mabsut (1/165) , Al Hidaya (1/52) , Al Ikhteyar (5531) , Tirmizi ( baad hadees /402) ]

*Imam Nudwi r.al : Humare Mazhab me serf Namaz Subah me Qunut jaiz hai.

[Al Mazbua (3/474) ]

*Imam ibn Qadama : kisi pess Amda Musibat k elawa kisi Namaz me v (Sewae Witr k ) Qunut Mashroo Nahi.

[Al Mugni (2/585) ]

*Ibn Qayyum r.al : Alam wa Mansaf Saks jis Insaaf ki baat k sath Mutmaeen ho sakta hai wo ye hai k Aap (s.a.w) ne Qunut ki hai Aur Tark (Chouri) v hai.(yaani Qunut karna or Chourna 2no me Ekhteyar hai)

[Raddul Mukhtar (1/272) ]

Note : Musibat wa Azmaes k Waqt Bagair kisi Namaz ki Takhses k (Tamam Namazo me) Qunut e Nazla masrooh hai.


*Imam Sukani r.al : ese k Qayal hai.

[Nel al Awta'ar (2/193) ]

*Abdul Rahman Mubarak puri r.al : ese ko Tarzeh dete hai.

[Toufa al Hauzi (2/450) ]

Es Moukuf k Dalail hasab jel hai :


1-Hazrat Anas r.a se Rewayat hai k jab Mushreken ne 70 Sahaba karam ko Qatal kar deya tou ''Nabi (s.a.w) ne Ek Ma'ah (30 day) Qunut Farmaye jisme Aap (s.a.w) un (k Qatal Musreko) per Bad-dua karte Rahe''.

[Bukhari , kitab al witr , baab al Qunut kab al ruku wa ba'ad , hadees no-1002]

2-Hazrat Anas r.a se rewayat hai k Beshaq Nabi(s.a.w) Qunut Nahi farmate the Illah k ''Jab kisi Qoum k leye Dua karte ya kisi Qoum per Baddua farmate''.

[Ibn Khuzaima (1/314)'(620) ]

3-Hazrat Anas r.a se rewayat hai k ''Namaz Nagrib Aur Namaz Fazar me Qunut ki jate the.''

[Bukhari,kitab al Azan ,baab Fajal Allah humma rabbana lakal h'md ,hadees no-798]

4-Hazrat Bara bin Azb r.a se v ese Maeene me Hadees Marwi hai.

[Ahmed (4/

285).Muslim(305),Abu daood(1441,Tirmizi(401),Nishai(2/202) ]

5-Hazrat Abu huraira r.a se rewayat hai k ''Allah ki Qasam may tumhare kareb wo Namaz Ada karuga jo Rasul Allah (s.a.w) ki Namaz hai ''Harzrat Abu Huraira r.a Zohar' Isha Aur Fazar ki Namaz me Qunut karte the' (jis me) Momino k leye Dua karte Aur Kafiro per Lanat karte the.''

[Bukhari ,kitab al Azan , hadees-797 , Ahmed (2/337) , Muslim (676) , Abu daood (1440) , Nishai (2/202) , Bahqi (2/198) ]

6-Hazrat Ibn Abbas r.a se rewayat hai k Rasul Allah(s.a.w) Mota'atir (lagatar) ek Mah (30 day) Zohar,Asr,Magri
b,Isha, or Fazar ki her Namaz me jab (Akhere Rekat me) ''Sami Allah hu lamin hamd '' kahte tou Qunut karte Aur Banu Saleem k Chand Kabilo or logo (yaani jinho ne 70 sahaba ki Qatal ki the) per Bad'Dua karte Aur Piche Muqtadi Ameen kahte''.

[Sahi Abu Daood ,kitab al Salat ,baab Al Qunut fi al salwat hadees no-1280 , Abu daood (1443) ; Ahmed (1/301) ]


En Ahadees se Malum hua hua k Hala'at k Mutabik ek Namaz me '2 Namazo me ' ya 5cho Namazo me Qunut Nazla ki ja sakte hai.


**Qunut Nazla Ruku k baad ki jate hai**


Jaisa k Hazrat Ibn Abbas r.a se rewayat hai :


''Rasul Allah (s.a.w) ne Musalsal ek Mah ruku k baad Qunut Farmaye''


[Bukhari , kitab Al magzi , baab gazwa al zeha... , hadees no-4096]


**Qunut Nazla me Muqtadi Ameen kah sakte hai**


Jaisa k ek rewayat me hai k ''(Aap (s.a.w) Qunut farmate tou) Muqtadi Ameen kahte''


[Sahi Abu daood (1280) , Abu daood (1443), HASAN ]


**Qunut Nazla me Hanth utana Sabit hai**


Hazrat Anas r.a se rewayat hai k Maine Rasul Allah (s.a.w) ko Subah ki Namaz me dekha ''Aap (s.a.w) ne apne 2no Hanth uthe Aur un (Mushrekeeno) per Bad'dua ki''


[Irwa al galil (2/181) , Ahmed (3/137) ]


Akher me ye Dua hai k , Allah paak kahne Sunne se jayada hume Amal karne ki Toufeeq de.. Aameen..
Via- Imran khan salafi