Thursday, December 22, 2011

NEKI KA HUQM DENE AUR BURAAYI SE ROKNE KA BAYAAN

Bismillahirrahmanirraheem
NEKI KA HUQM DENE AUR BURAAYI SE ROKNE KA BAYAAN:Hz abu saeed khudri ra se riwayat hai ki maine suna rasoollullah(sws) farmate they:-" jo shakhs tum mese kisi buraayi ko (hote) dekhe to use apne haath se rok de, agar (haath se rokne ki) taaqat nahi hai to zabaan se (iski buraayi ko waajeh kare), agar uski bhi taqat nahi hai to dil se (ise bura jaane) aur ye imaan ka kamzor tareen darja hai"

(sahih muslim,kitabul imaan)


Tashrih:- dekhne se matlab hai, ilm me aana, chaahe aankhon se dekhe ya na dekhe, is me islami mu'aashre ko buraayi se rokne ke liye ek nihayat aham huqm diya gaya hai, musalman jab tak us par amal karte rahe aur amr bil maroof aur nahiy anil munjar ka fareezah bila khauf aur begair kisi mufaad ke ada karte rahe, musalman mu'aashra bahut si buraaiynn aur gunahon se mahsoof raha aur jab musalmano ne is fareeze ko faramosh kar diya, to inka mu'aashra Munkaraat ke sailaab me be panaah ki zad me aa gaya, kaash musalman phir is fareeze ki adaaiygi ki taraf muta-wajjeh hon, taaki is sailaab ke aage baandh baandha jaa sakeALLAH HAM SAB KO AMAL KARNE KI TAUFEEQ DE.......... AMEEN