Wednesday, December 14, 2011

NANGE IMAM KE PEECHE NAMAZ JAYEZ (FIQH HANAFI)

Bismillahirrahmanirraheem
Kitab us Salah - Hidaya Page 226:

Uryaan (Nude) Imam ke peecheNamaz jayaz , agar Muqtadi bhi Uryaan (Nude) ho."


YE KAUNSA DHARM HAI!!!