Thursday, December 1, 2011

MAAH E MUHARRAM ME MASNOON KAAM:


Bismillahirrahmanirraheem
MAAH E MUHARRAM ME MASNOON KAAM:


muharram me masnoon amal sirf roze(fast) hain

hadith me ramzaan ke elawa nafli rozon me muharram ke rozon ko sabse bahtar qaraar diya gaya hai


"ramzaan ke baad, sabse bahtar roze, allah ke mahine, muharram ke hai"

(sahih muslim al siyaam baab fazl som al muharram 1163)10 MUHARRAM KE ROZE KE FAZILAT:


"10 Muharram ke roze ki hadith me yah fazilat aayi hai ki yah ek saal pahle ka kaffara hai"

(sahih muslim 1162)


is din nabi akram sallalaho alaihi wasallam(p.b.u.h) bhi khaas roza rakhte they (targheeb) phir nabi akram sallalaho alaihi wasallam(p.b.u.h) ke ilm me yah baad aayi ki yahoodi bhi is baat ki khushi me ki 10 muharram ke din hz musa as ko fir'aun se nijaat mili thi, roza rakhte hai to nabi akram sallalaho alaihi wasallam(p.b.u.h) ne farmaya ki ashura(10 muharram) ka roza to zaroor rakho lekin yahudion ka khilafat bhi karo ki Ki uske baad ya usse pahle ek roza aur saath mila liya karo, 9,10 muharram ya 10,11 muharram ka roza rakha karo


(musnad ahmad 2104, majmua al zawaid 3/434)


ek aur hadith me hai ki jab nabi akram sallalaho alaihi wasallam(p.b.u.h) ne ashoore ka roza rakha aur musalmano ko bhi us din ka roza rakhne ka huqm diya to sahaba ne aap ko batlaaya ki yah din to aisa hai jisa ahteraam yahud wa nasaara bhi karte hain to is par nabi akram sallalaho alaihi wasallam(p.b.u.h) ne farmaya

" agar main agle saal zinda raha to 9wi muharram ka roza (bhi) rakhunga"

lekin agla muharram aane se pahle hi aap allah ko pyaare gaye

nabi akram sallalaho alaihi wasallam(p.b.u.h)


EK ZAROORI KHULAASA:


Kuch ulema kahte hain " main 9wi muharram ka roza rakhunga" ka matlab hai ki sirf muharram ki 9 tareekh ka roza rakhunga yani 10 muharram ka roza nahi, balki uski jagah 9 muharram ka roza rakhunga,

isliye we kahte hai ki ab Sirf 9 muharram ka ek roza rakhna masnoon amal hai, 10 muharram ka roza rakhna bhi sahih nahi aur 10 muharram ke saath 9 muharram ka roza milaakar rakhna bhi sunnat nahi,balki ab sunnat sirf 9 muharram ka ek roza hai !

LEKIN YAH RAAYE SAHI NAHI

nabi akram sallalaho alaihi wasallam(p.b.u.h) KE farman ka matlab hai ki main 10 muharram ke saath 9 muharram ka roza bhi rakhunga, isliye hamne translation me " bhi" ka ijaafa kiya hai, kyonki 10 muharram ka roza to aap ne hz musa as ke nijaat paane ki khushi me rakha tha, is hisab se 10 muharram ke roze ki manaahi to pakki hai, lekin yahudion ki khilafat(againsed) ke liye aapne uske saath 9 muharram ka roza rakhne ki tamanna zaahir ki jis par amal karne ka mauqa aapko nahi mila, kuch dusri riwayat me bhi is baat ki taeed hoti hai, isiliye saahib e mir'aat maulaana obaidullah rahmani mubarakpuri, imam ibne qayyim aur hafiz ibne hajar rh ne isi matlab ko zyada Sahih aur raajeh qaraar diya hai

(mir'aatul mafateeh 3/270)