Friday, December 23, 2011

AKAABIR ULEMA E DEOBAND KA MAZHAB
BismillahirrahmanirraheemAKAABIR ULEMA E DEOBAND KA MAZHABMunasib maaloom hota hai ke " al shahaab al shaaqib" me hz maulana hussain ahmad madni rh ne hayaat ambiya(as) ke muttaalik akaabir ulema e deoband ka jo aqeedah naqal kiya hai usko zikr karne se pahle mujaddid barelwiyah ka aqeeda ka zikr kar diya jaaye taake maaloom ho jaaye ke deobandi aur barelwi atteqaadi aitbaar se ek hi hain,

inka ikhtelaaf wa jhagda apni apni party ki taeed wa himayat aur taassub ki bina par hai..

Ahmad raza khan barelwi farmate hain:

" ambiya kiram alaihi salaato was sallam ki hayaat haqiqi si dunyawi hai, in par tasdeeq wayedah ilaahiyah ke liye mahaz ek aan maut taari hoti hai, phir fauran inko waise hi hayaat ada farma di jaati hai, is hayaat par wahi ahkaam hain in ka tareeqah baanta na jaayega, inki azwaaj par addat nahi wah apni quboor(qabr) me khaate peete ,namaz padhte hain"

(malfuzaat ahmad raza khan Pg no 26)


mujaddid barelwiyah ke farman ko saamne rakhte hue is mauzoo par madni sahab ke alfaaz mulaheza hon

" najdi aur uske itteba ka ab tak yahi aqeeda hai ke ambiya (as) ki hayaat faqat isi zamaane tak hai jab tak ke wah duniya me they, baaz wah(ambiya) aur deegar momineen maut me baraabar hai, agar baad wafaat inko hayaat hai to wahi barzakhi hai jo ahadaamat ko saabit hai, baaz unke hafz jism ke qaayel hai, magar in akaabir(ulema e deoband) ke rasaail(kitab) aur aqaidaat bilkul iske mukhaalif hai, hz maulana nanotwi ne ek bahut hi zakheem kitaab taaleef farmayi hai jo ke mashoor aalim hai, isme kis zor se hayaat e nabawi ka iqraar kiya hai aur mazhab ahle sunnat(salaf) wal jamaat aur fazail nubuwwat me kis darjah aur kuwwat ke dalail darj farmaaye hain"

(al shahaab al shaqib pg 45)


akaabir e barelwiyah farmate hain:

"balke is wajah se ke us(ahmad raza khan) ne madina munawwara me jaakar Huzoor sarwar e kaaynaat alaihis salaam ya ayaari aur aftaraabandi ki hai aur hazrat alaihis salam qabar mubarak me zinda hain, inke roza aqdas par is risaala ko le jaakar apni khwahish shaitaani ko poora kiya hai, pas iski takfeer me aur hz maulana nanotwi ki baraat me khud hz rasoollullah(sws) shaamil hue"


(al shihaab al shaqib pg 76)


madni shahab ko shayad malum na ho, gangohi sahab ahle quboor se sifarish wa isteghaasa ka jawaaz pesh karte hue likhte hain

" qabr ke paas jaakar kahe ke aiy falan ! Tum mere waaste dua karo ke haq taala mera kaam kar de isme ulema ka ikhtelaaf hai, kuch iske mukar hai aur kuch mana karte hain so iska faisla ab karna to mahaal hai, magar ambiya alaihissalam ke sama me kisi ko ikhtelaaf nahi is wajah se inko mushtasna kiya hai aur daleel jawaaz ya hai ke fuqaha ne ziyarat quboor mubarak ke waqt shafa'at maghfirat ka arz karna likha hai, pas yah jawaaz ke waaste Kaafi hai"

(fatawa rasheediya jild 1 pg 99-100)

yahi aqeeda to barelwi mujaddid ka hai


maulana ashraf ali thanvi jo deoband ke haqeem ul ummat hain inka bhi faisla mulaheza farmate chalen


" jab rasoollullah(sws) ne hajjatul wida farmaya aur rafeeq e aala ki mulaaqaat ke liye tashrif le gaye, bawajood iske ke aap(sws) qabar shareef me misl dunya ki zindagi ke zinda aur khaate peete hai"

(ashrah taarus dars saaman pg 154)


thanvi sahab ne aam momineen ke muttalliq likha hai:-" maut ke baad bhi kisi qadar talluk jism rahta hai aur wah aisa talluq hai jaisa ke waqt hamare jism ko libaas se talluq hai pas agar koi hamara utaara huwa kurta phaad de to ham ko kaafiyat hoti hai, nez is talluq ka ya asar bhi hai ke qabr ke paas jaakar salaam wa dua jo kuch ki jaati hai murdah usko sunta hai aur shohada me yah talluq aam momineen se zyada hota hai, jiska asar yah hai ke inka jism baad maut ke bhi saalim Rahta hai, zameen usko kha nahi sakti, nez is talluq se baaz awliya ko marne ke baad quwwat tasarruf bhi ata hoti hai"

(mawaiz ashrafiya jild 3, al mausoom deen duniya pg 287,288)


ambiya ka zikr karte hue likha hai

" aur awliya se ziyadah ambiya(as) ki ruhon ko apne jism se talluq rahta hai, jiske baaz aasaar yah hain ke inki miraas(property) taqseem nahi hoti ,ek asar yah bhi hai ke inki biwiyon se nikaah karna inke baad haraam hai"

(mawaiz ashrafiya jild 3 pg 288)


baherhaal ulema e deoband ke ye nazariyaat mazeed wazahat ki mohtaaj nahi


Note: madni sahab ne hz nanotwi, gangohi, khaleel ahmad sharanpuri aur thanvi ko akaabir ulema e deoband likha hai, mulaheza ho

( al shihaab al shaqib pg 41)


continue