Wednesday, January 1, 2014

AHLE TAQLEED KA RAWAIYYA

 BISMILLAHIRRAHMANIRRAHEEM
 
Taqled'parast Aale-DeobandAur fahme- sahaba r.z
 
  Mashhor Mutasib Muqallid Sarfaraz safdar farmatyhn:
 "Magr Fahme sahabi Aur Moqofe sahabi Hujjat Nhi"
 
{Ahsanul'kalam: 580}
 
,DeobAnDi shaikhul'islam Mufti Taqi usmani likhta
hy:
"Sahabi Ka Ijtihad Hujjat Nhi"
 
{darse trmazi:1/191}
-
Deobndi shaikhul'hind mahmodul'hasanK
ehta hy
"baqi Feile Sahabi Wo koi Hujjat Nhi"
 
{ALwrdushazi:5}
,-
Dosri jaga Yahi Deobndi shaikhUmmat k sub sy bary Alim k Ek Qol Ki Tarded krty hwy
likhta hy
"Hm Ahnaf Qole Ibne Abbas r.z Ka Yahi Jawab Dengy wo Sahabi Ki Rai hy"
 
{Alwardushazi: 23}
-
,
Malom hwa K Taqled'parasto k Nazek sahabi ka Faham Mutabar NhiAurSahabi ki Rai B
Bekar hy(Naozu'billah ),