Sunday, September 7, 2014

NAAP-TOL ME KAMI -- "FASAAD FIL ARZ" HAI


BismillahirrahmanirraheemNAAP-TOL ME KAMI -- "FASAAD FIL ARZ" HAI:Allah taala ne hz shuaib (as) ko qaum madyan ki taraf apna rasool banaakar bheja, ye qaum jahan shirk jaisi laanat me mubtela thi, wahin us qaum ki aam rosh NAAP-TOL me kami karni bhi thi, yani ye qaum dandi maarne me maahir thi aur usko apne liye fakhr samjhti thi, aur apne is faa'el qabeeh par naadim hone ke bajaaye ulte apne khair khwaah hz shuaib (as) aur unke hamraahi, ashab e imaan ko, dhamkhiyaan deti thi,

surah aaraaf me allah ka irshad unke talluk se maujood hai, jiska tarjumah is tarah hai

" aur hamne madyan ki taraf unke bhai shuaib ko bheja, unhone farmaya:- aiy meri qaum ! Tum allah ki ibaadat karo, uske siwa tumhara koi mabood nahi, tumhare paas tumhare rabb ki taraf se waazeh daleel aa chuki hai, pas tum NAAP-TOL poora poora kiya karo aur logon ko unki cheezein kam karke mat do, aur roo e zameen me, uske baad ke Uski durustgi kar di gayi, fasaad mat failaao, ye tumhare liye nafa hai, agar tum tasdeeq karo (maano) "

(surah aaraaf 85)


shahab ahsanul bayaan tahreer karte hain:-" dawat e tauheed ke baad, us qaum me naap tol me kami ki jo badi kharaabi thi, usse mana farmaya aur poora poora naap aur tol kar dene ki talqeen ki, ye kotaahi bhi bahut khatarnaak hai. Jis se us qaum ki akhlaaqi pasti aur giraawat ka pata chalta hai, jiske andar ye ho ye bad'tareen khyaanat hai ke paise poore liye jaaye aur cheez kam di jaaye"

(ahsanul bayaan 436)


aur isi bad'tareen khaslat ko " fasaad fil arz " kaha gaya hai, jis qaum me ye bimaari jagah bana leti hai, wah qaum dar'asal ru e zameen par fasaad wa bigaad ko farogh deti hai, aur allah ki zameen ko apne ghinaune amal se bajaaye aman wa amaan ke fasaad aur fitna ka gahwaara bana deti hai, aur dheere dheere apne aapko azaab e ilaahi ka mustahiq thahra leti hai


aur surah Hood " me allah ne usi qaum madyan ka zikr karte hue irshad farmaya jiska tarjuma is tarah hai

" aur hamne madyan waalon ki taraf unke bhai suhaib ko bheja, usne kaha: aiy meri qaum! Allah ki ibaadat karo uske siwa tumhara koi mabood nahi aur tum naap tol me kami na karo, main toh tumhe aasoodah haal dekh raha hun aur mujhe tum par gherne waale din ke azaab ka khauff (bhi )hai, aiy meri qaum ! Naap tol insaaf ke saath poora karo, logon ko unki cheezein kam na do, aur zameen me fasaad wa kharaabi na machaao "

(surah hud 84, 85)


is aayat kareema se bhi pata chal raha hai ke ye qaum shirk me mubtela thi,

huqooq allah ki adaiyegi se waaqif nahi thi, isliye pahle usko dawat e tauheed di gayi, phir usko samaaji akhlaaqi kharaabi se baaz karne ki baat kahi gayi ke tum lene dene ke paimaane aur taraazu alag rakhte ho. Khud lete ho toh poora naap tol se lete ho, aur jab dusron ko dena hota hai toh naap tol Me kami karte ho, yani hamari apni zabaan me dandi maarte ho,

aayat ke kareema is baat ko bhi waazeh kar rahi hai ke wah log us fasaad me apni tangdusti aur muflisi ki wajah se mubtela nahi they balke hz shuaib (as) ye kah rahe hai ke:- main tumko aasudah haal dekh raha hun, yani khush'haali wa faarigul'baari tumko mayassar hai, magar apni bad'aqeedagi, shirk ki wajah se aur aakhirat ki jawaab dehi se tum is jurm aur kharaab kaam ke murattab ho rahe ho


ambiya e kiram (as) ki daawat do aham buniyadon par musta'amal rahi hai

1- huqooq allah ,

2- huqooq ul ibaad,


huqooq allah ki taraf lafz

" wa'aa budullah "

yani tum allah ki ibadat karo, allah ki ibaadat me kisi ko kisi tarah bhi shareek na karo, apni ibaadat ko sirf allah ke liye khaalis kar lo, allah ke siwa koi mabood nahi, sirf usi ki zaat wahyat wa ibaadat ki mustahiq hai,


huqooq ul ibaad ki janib " wala tan'qusul mikyaala "

yani aur tum Naap tol me kami na karo, se ishaara kiya gaya hai aur taaqeedan unhen insaaf ke saath poora poora naap tol karne ka huqm diya ja raha hai aur naap tol me kami karne se roka gaya hai

(ahsanul bayaan)


allah ka huqm hai:-" aur naap tol poori poori karo, insaaf ke sath "

(surah anaam 152)
matlab ye ke naap tol karna insaaf wa adal hai aur naap tol me kami karna zulm hai aur zulm fasaad ki wajah hota hai, jiski wajah se samaaj me fasaad aur be'chaini paida hoti hai, jo fasaad fil arz ka sabab hota hai,


allah taala ka irshad hai:-" aur jab naapne lago toh bhar'poor paimaane se naapo aur seedhi taraazu se taula karo, yahi bahtar hai aur anjaam ke lihaaz se bhì bahut accha hai "

(surah bani israel 35)

yani ye tareeqa ke bhar'poor taur par naam kar diya jaaye aur taulte waqt kaante ko seedha rakha jaaye toh ye amal ajar wa sawaab aur raza e ilaahi ke hasool ke aitbaar se bahtar aur nafa bakhs hai,Mazeed is saaleh taraz e amal se, jise apnaya jaayega usse logon me aitmaad paida karne aur diyaanat'dari ke asoolon ki wajah se aman ki fiza bahaal hogi...


Bhaiyyon ! Is ru e zameen par fasaad ki jadein huqooq allah ki adam adaiyegi aur huqooq ul ibaad se chashm'poshi hai,

zameen par jab jab zulm badhta hai, insaano ke huqooq par dast'daraazi hoti hai, uske huqooq andekhe kiye jaate hain toh fitna wa fasaad ki raahein hamwaar hoti hain aur jab paani sar se uncha ho jaata hai to baghawaton ki shakl me fasaadaat ka silsila shuru hota hai, is par agar bandish lagaayi ja sakti toh fasaad ke soton (sources) ko band karke hi lagaayi ja sakti hai,


naap tol ke paimaane aaj bhi tijaarati aur zimmedaar fard ke yahan alag alag hain, apne liye kuch aur paimaane hai aur dusron ke liye kuch aur, yahi wajah hai ke aaj maal wa zar hone ke ba'wajood aman wa sukoon ghaarat hai , aur har taraf nafsa nafsi , Be'chaini, aur bad'mazgi, aur fasaad qalab wa dimaagh ki jalwah'aaraayi shaitaan ke haseen wa jameel heelon ki wajah se nazron ko khairah aur aman ko tabah kiye hue hai,

ghaliban hamare waham wa ghumaan me ye baat ho ke:-" ahle madyan ko huqm diya gaya tha, ham usse bari hain"

toh yaad rakhiye ke quraan majeed rasoollullah sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ka zindah mojeza hai, ye qayamat ki subah tak aane waale insaano ke liye hidaayat wa shafa qalbi ka zariya hai,

ye maujoodah aane waali insaani biraadri ke liye tazkirah wa nasihat hai,

uske qisse wa ayyaam ke maaziyah ke aqwaam ke tazkire hamare liye ibrat ka saamaan hai,


aiyye zara surah mutaffifeen ki aayat ko bhi padhte chale

allah taala ka irshad hai:-" badi kharaabi hai naap tol me kami karne waalon ki, ke jab logon se (khud) naap tol kar lete hain toh poora poora (naap tol kar) lete hain aur jab unhe (kisi aur ko) naap kar ya tol kar Dete hain to kam dete hain, kya unhen apne marne ke baad ji uthne ka khyaal nahi, us azeem din ke liye, jis din sab log (hashr ke maidan me ) rabbul aalaameen ke saamne khade honge "

(surah mutaffifeen 1-5)


ye aayat aam hai, har kis wa naakis unka mukhaalib hai, baat saaf taur par waazeh hai ke lene aur dene ke paimaane alag rakhna, dandi maarna, bahut badi akhlaaqi bimaari hi nahi fitna wa fasaad ka sar'chashma hai,

jiska nateeja deen wa duniya aur aakhirat me tabaahi ke siwa kuch nahi hai,


ibne majah ki ek riwayat me hai ke:-" jo qaum naap tol me kami karti hai, to us par qahat'saali (drought) aur zaalim hukmarano ko musallat kar diya jaata hai "

(ibne majah)


jiska mushaheda ham apni aankhon se ham aaj bhi kar rahen hain,

magar haay ghaflat wa be'hisi aur aakhirat faramoshi ham ko is jaanib mutaawajjoh nahi hone deti..

Hamen chahiye ke ham duniyaawi azaab aur aakhirat ki holnakiyon ko Madde'nazar rakhte hue hosh me aa jaayen aur apne dilon par pade hue pardon ko chaak karke, allah ke tareeqon ko apna karke is akhlaaqi, deeni, mu'aasharti, buraai se tauba karen aur rab kareem se tauba par isteqaamat ki taufeeq maane.......ameen