Monday, October 15, 2012

EID-UL-ADHA-- FAZAIL WA MASAIL: (PART-2)BismillahirrahmanirraheemEID-UL-ADHA-- FAZAIL WA MASAIL: (PART-2)EIDAIN KI NAMAZ KA WAQT:


Hadith me hai


hz abdullah bin bisr (ra) jo ke nabi e akram sallaho alaihi wasallam (pbuh) ke  sahabi they, wah logon ke saath (eidgaah ki taraf ) eid ul fitr ya eid ul adha ke din ( eid ki namaz ada karne ke liye ) nikle toh unhone na'pasand kiya, imam ke deir karne ko yani eid ki namaz der se padhne ko aur farmane lage:-" ham toh us waqt faarigh ho jaate they jab chaast ki namaz ka waqt hota "

(abu dawood jild 1 pg 161, miftah al hajah pg 94)


ek aur riwayat me is tarah hai


hz abi huwairis (ra) se riwayat hai ke nabi e akram sallaho alaihi wasallam (pbuh) ne umar bin hazam ki taraf likha jabke wah (umar bin hazam) bahra me rahte they ke:-" eid ul adha jaldi aur eid ul fitr  zara deir se padha karen aur logon ko nasihat karen "

isliye eid ul adha, eid ul fitr ki ba'nisbat jaldi padhni chahiye,

EIDAIN ME AZAAN WA IQAMAT NAHI:


Eidain ki namaz ke liye azaan wa iqaamat nahi hai,


hz ibn abbas (ra) aur hz jabir bin abdullah (ra) riwayat karte hain ke:-" nabi e akram sallaho alaihi wasallam (pbuh) ke  daur me eid ul fitr aur eid ul adha ke din ( eidain ki namaz ke liye ) azaan nahin ki jaati "

(tohfatul ahwazi jild 1 page 375)


ek aur riwayat me hai

hz jabir bin samurrah (ra) bayan karte hain ke:-" maine nabi e akram sallaho alaihi wasallam (pbuh) ke saath ek martaba nahin, do martaba nahin balke kai martaba eidain ki namazen beghair azaan wa iqaamat ke ada ki hain "

( muslim jild 1 pg 290, tohfatul ahwazi , abu dawood 164, baiheqi jild 3 pg 284)


EIDAIN KI NAMAZ KE PAHLE WA BAAD NAFIL:


eidain ki namaz se pahle wa baad me nafil padhne ka waqt nahin milta jaisa ke hadith me hai,

hz ibn abbas (ra) se riwayat hai ke:-" nabi e akram sallaho alaihi wasallam (pbuh) eidul fitr ke din  (namaz padhne ke liye ) nikle toh aapne (eid ki namaz) do rakatein padhi, unse pahle aur baad me koi (sunan wa nawafil) nahin padhe "

( bukhari, jild 1 pge 291, tohfatul ahwazi jild 3 pg 295, abu dawood 164, nisai jild 1 pg 235)

is riwayat me eid ul fitr ka tazkirah hai baaz riwayaton me muttallik lafz eid ka zikr hai, lekin muslim shareef me jo riwayat hai usme lafz adha wa fitr dono aaya hai,

" aap nikle eid ul adha ya eid ul fitr ke din "

(muslim jild 1 pg 391)

aur isi tarah ek aur riwayat jismein dono eidon ka zikr hai,

(baiheqi jild 3 pg 302 me bhi hai )


EIDAIN KI NAMAZ KHUTBA SE PAHLE:


Eidain ki namaz khutbe se pahle padhni chahiye, jaise ke hadith me hai,
hz ibn umar (ra) bayaan karte hain ke :-" nabi e akram sallaho alaihi wasallam (pbuh) aur hz abu bakr (ra) aur hz umar (ra) eidain ki namaz khutbe se pahle padha karte they "

( bukhari jild 1 pg 131, muslim jild 1 290, tohfa tul Ahwazi pg 374, nisaai jild 1 pg 233, baiheqi jild 3 pg 296, darimi jild 1 pg 314)


EIDAIN KI NAMAZ


Eidain ki namaz do do rakatein hain, yani eid ul fitr ki do aur eid ul adha ki do, jaise ki hadith me hai,


hz umar (ra) se riwayat hai bayan karte hain ke:-" eid ul adha ki namaz do rakatein hain aur eid ul fitr ki namaz do rakatein hain, aur musaafir ki namaz do rakatein hain aur jumah ki namaz do rakatein hain, ye sab namazein poori hain qaza nahin, nabi e akram sallaho alaihi wasallam (pbuh) ke farmaan ke mutaabik "

( nisaai jild 1 pg 232)

imam baiheqi (rh) ne bhi bab baandh kar saabit kiya hai ke eid ki namaz do rakatein hain

(baiheqi jild 3 pg 295)

isi tarah kutub hadith me aksar riwayat se saabit hai ke nabi e akram sallaho alaihi wasallam (pbuh) ne eid ki namaz do rakatein padhi hain, aur eid ki namaz ki un dono rakaton se pahle aur baad me koi sunan wa nawafil nahi padhi,


TAKBEERAAT NAMAZ E EID:


Pahli rakat me qir'at se pahle 7 takbeerein aur dusri rakat me qirat se qabl 5 takbeerein kahni chahiye,


hz qaisar bin abdullah apne baap ke waaste se apne dada se bayaan karte hain ke:-" nabi e akram sallaho alaihi wasallam (pbuh) ne eidain ki namaz me pahli rakat me qir'at se pahle 7 takbeerein aur dusri rakat me qirat se pahle 5 takbeerein kahin "

(tohfatul ahwazi , miftah al hajah sharah ibne majah 92, baiheqi 276)

aur deegar sahaba kiram se bhi marwi hai

(abu dawood jild 1 pg 163, darimi jild 1 pg 315)

RAFUL'YADAIN:


"hz ibn umar (ra) janaza aur eidain ki tamam takbeeron ke saath rafulyadain kiya karte they, "

(mutawaffiq allaih )

iski sanad me ibn lahiya zaeff hain, aur takbeeraat eidain ke saath, rafulyadain ka mufassal bayan, fatawa ahle hadith jild 3 pg 403, ulema e hadith jild 4 pg 178-194 me bhi hai,

QIR'AT:


hz umar (ra) ne abu waqid laisi (ra) se Sawaal kiya ke nabi e akram sallaho alaihi wasallam (pbuh) eid ul adha aur eid ul fitr ki namaz me (surah fatiha ke baad ) kiya padhte they?? Toh unhone kaha:-" nabi e akram sallaho alaihi wasallam (pbuh) unme surah qaaf aur surah qamar padhte they",

( muslim jild 1 pg 291, tohfatul ahwazi jild 1 pg 375)


aur ek riwayat me is tarah hai


hz noman bin baseer (ra) se riwayat hai ke nabi e akram sallaho alaihi wasallam (pbuh) ne eidain aur jumah me " sabbi'hisma rabbikal aala " aur " hal ataaqa hadisul ghaashiya " padha karte they "

(muslim jild 1 page 288, abu dawood jild 1 pg 163)


NAMAZ KE BAAD KHUTBA:


Khutba eid ki namaz ke baad padhna chahiye, jaise ki imam ul muhaddiseen imam bukhari (rh) ne apni sahih me bab baandh kar saabit kiya, hadith me hai,

hz ibn abbas (ra) bayaan karte hain ke main eid ki namaz ke waqt haazir hua, nabi e akram sallaho alaihi wasallam (pbuh) aur hz abu bakr (ra) Aur hz umar (ra) aur hz usman (ra) ke saath, toh ye tamam eid ki namaz khutbe se pahle padha karte they

(bukhari jild 1 pg 131)


aur dusri riwayat imam marhoom ne pesh ki hai jo eidain ki namaz qabl az khutba me ghuzar chuki hai, aur inke elawa imam nisaai ne bhi bab baandh kar saabit kiya hai


hz abullah bin abbas (ra) bayan karte hain ke:-" main haazir tha nabi e akram sallaho alaihi wasallam (pbuh) ke saath eid ki namaz me, nabi e akram sallaho alaihi wasallam (pbuh) ne pahle namaz padhi phir khutba diya "

(nisaai )


hz bara bin azib (ra) bayan karte hain ke:-" nabi e akram sallaho alaihi wasallam (pbuh) ne  eid ul adha ke din namaz ke baad khutba padha "


MIMBER:


eid ke din eid ka khutba mimber par dena khilaaf e sunnat hai, hadith me hai,


hz tariq bin shihab(ra) riwayat karte hain ke marwan ne eid ke din mimber nikalwaya aur namaz se pahle khutba diya, ek shakhs ne khade hokar kaha ke :-" Marwan tumne sunnat ke khilaaf  kiya hai ke eid ke din mimber nikalwaaya, halaanke is din mimber nahin nikalwaya jaata tha, aur tumne namaz se pahle khutba diya,

abu saeed ne farmaya ke:-" usne apna farz ada kar diya, maine nabi e akram sallaho alaihi wasallam (pbuh) se suna. Aap farmate they:- agar koi buri baat dekhe aur use mita sake toh haath se mita de, agar na ho sake toh zabaan se roke, agar ye bhi na ho sake toh dil me bura samjhe, ye intehaai kamzor imaan hai "

(bukhari bab al khurooj al musalli beghair mimber )

isse ye saabit hua ke eidain ka khutba mimber par dena nabi e akram sallaho alaihi wasallam (pbuh) ke khilaaf hai,


DO KHUTBE:


Iske mutaallik hadith me hai,


hz jabir (ra) bayaan karte hain ke :-" nabi e akram sallaho alaihi wasallam (pbuh) eid ul fitr ya eid ul adha ke din nikle toh aapne (namaz ke baad ) khade hokar khutba diya, phir aap thodi deir baithe phir khade hue (yani Dusra khutba diya )"

(miftah al hajah sharah ibn majah pg 92)


ek aur riwayat nisaai jild 1 pa 233 md hai, aur iske elawa imam nisaai apni sunan jild 1 pg 235 me baab munaqid kiya hai,


hz jabir bin samurra (ra) se riwayat hai ke :-" maine nabi e akram sallaho alaihi wasallam (pbuh) ko dekha, aap khutba khade hokar dete, phir aap nabi e akram sallaho alaihi wasallam (pbuh) baith jaate thodi si der, aur us baithne me qalaam nahi karte they, phir aap khade ho jaate they, phir dusra khutba padhte , agar koi tujhe kahe ke nabi e akram sallaho alaihi wasallam (pbuh) ne khutba baith kar diya toh tu uski tasdeeq na kar "
aur usse aage aur ek bab me imam nisai ne bab baandha


hz jabir bin sammurra (ra) riwayat karte hain ke :-" nabi e akram sallaho alaihi wasallam (pbuh) khutba khade hokar dete, phir baith jaate phir khade ho jaate, aur (qalaamullah) ki aayatein padhte, nabi e akram sallaho alaihi wasallam (pbuh) ka khutba bhi darmiyaan na hota, aur aap nabi e akram sallaho alaihi wasallam (pbuh) ki namaz bhi darmiyaani hoti "

(nisaai jild 1 pg 235)

agrchah mazkoorah aakhiri do riwayaton me matan me eid wagerah ka tazkirah nahin lekin imam sahab (rh) in riwayaton ko  " kitab salatul eidain " ke tahat bab me laaye hain, aur unke elawa eid ke do khutbon ke mutaallik fatawa ulema e hadith page 183, 188, 196 jild 4, me ulema e deen ke fatawe bhi maujood hain,


nez khateeb ko khutba ke waqt sunnat e nabwi ke mutabik haath me asaa le lena chahiye jis tarah abu dawood ki riwayat me kamaan ka dikr hai,


hz yazeed bin barra (ra) apne baap se riwayat karte hain ke:-" eid ke din nabi e akram sallaho alaihi wasallam (pbuh) ko kamaan di gayi, aapne uspar tekh de kar khutba diya "

(abu dawood jild 1 pg 162)

ek aur riwayat me hai,


hz bara bin azib (ra) bayan karte hain ke :-" eid ul adha ke din ham eidgaah me  Baithe they, hamare paas nabi e akram sallaho alaihi wasallam (pbuh) tashreef laaye, aap nabi e akram sallaho alaihi wasallam (pbuh) ne logon ko salaam kiya aur phir farmaya:-" aajkd din tumhara pahla kaam namaz hai, phir aap aage badhe, aapne (eid ki namaz ki ) do rakatein padhaayi, phir logon kh taraf muh kiya, phir aapko kamaan ya asaa (laathi ) di gayi, aapne us par tekh lagaayi, phir allah ki hamd o sana bayaan ki (khutba diya )"

(baiheqi jild 3 pg 300)


TO BE CONTINUED.....