Monday, October 8, 2012

NABI-E-AKRAM SALLALAHO ALAIHI WASALLAM (PBUH) KE DEEN KI HIFAZAT KARNA (PART 2)BismillahirrahmanirraheemNABI-E-AKRAM SALLALAHO ALAIHI WASALLAM (PBUH) KE DEEN KI HIFAZAT KARNA (PART 2)


MASLA-82


khat (letters), saheefon, risaalon (magazine) aur kitabon (books) ke zariye bhi deen e islam ki nashr o isha'at ka kaam karna chahiye


hz anas (ra) se riwayat hai ki nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne qisra, caesar, najjashi aur tamaam badshaahon ke naam khat likhe, jinme unhe allah taala ki taraf dawat di 

(muslim kitabul jihad was'seer, bab kutubun'nabi )

TASHRIH- 

1- yaad rahe 'kisra' iran ke badshah ko, 'caesar ' rome ke badshah ko, aur ' najjashi' habsha (ethopia) ke baadshah ko kaha jaata hai,

2- islam ki nashr o isha'at ke liye we tamam puraane aur jadeed aalaat istemal karne chahiye, jinme shari'at ke kisi huqm ki khilaf warzi na ho,


MASLA-83


hz abdullah bin masud (ra) ne deen ki dawat aur nashar o isha'at ke liye jumeraat ka din mutayyan kar rakha tha 
Hz abu wail (ra) kahte hain ki abdullah (bin masud) ra har jumeraat ko logon ko wa'az wa nasihat kiya karte they, ek admi ne unse kaha:-" aiy abu abdurrehman ! (hz abdullah bin masud ki kunniyat) meri tamanna hai ki tum hamen rozaana waa'z wa nasihat karo "

hz abdullah (ra) ne farmaya:-" iski wajah yah hai ki main yah baad na'pasand karta hun ki tum wa'az sunte sunte uqta jaao "

(bukhari, kitabul ilm bab tulub fil ilm )


MASLA- 84


Sahaba kiram (ra), tabieem aur taba tabieen azzam (rh) deen ke nashr o isha'at ke liye madeena munawwara, makka muqarrama, yemen, egypt, syria, basra , koofa, jaise door door ke shaher me jakar aabaad ho gaye 


imam ahmad bin hambal (rh) ke bete hz abdullah (rh) kahte hain ki maine apne baap (rh) se malum kiya ki ilm haasil karne waale shakhs ke baare me aapki kya raaye hai ki wah ek hi aalim se padhe likhe ya ilm ke alag alag markaz me jaakar ( alag alag ulama se) ilm Haasil kare ??

Imam ahmad bin hambal (rh) ne farmaya ki:-" taalba (students) ko chahiye ki wah, koofa, basra, madeena aur makka ke ulema se ilm haasil kare ( aur unke elawa) aur ulema ko bhi talaash kare aur unse ilm ki baatein sune "

(khateeb baghdadi, ar'rahla fi talbul hadith, khatib baghdadi, matbua darul kutub ilmiya, beirut page 88)


MASLA-85


deen ki nashr o isha'at ka sawaab insaan ki maut ke baad bhi milta rahta haiHz abu hurairah (ra) se riwayat hai ki nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne farmaya:-" jab insaan marta hai toh uska amal 3 cheezon ke elaawa kat jaata hai

1- sadqa e jaariya
2- ilm jiske zariye logon ko faayeda ho,
3- nek aulaad jo marne waale ke liye dua kare "

(muslim kitabul wasiya, bab ma yal'hakul insaanu minas'sawaab baad wafaat )


MASLA-86


Deen ki nashr o isha'at karne walon ke liye nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne taro taaza aur hansi Khushi rahne ki dua di hai


hz abdurrahman bin abdullah (ra) apne baap se aur wah nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) se riwayat karte hain ki nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne farmaya:-" allah taala us aadmi ko taro taaza rakhe jisne hamse hadith suni aur use aage pahuncha diya (kyonki ) aksar we log jinko hadith pahunchaayi gayi ho, we sunne waalon se zyada yaad rakhne waale hote hain "

(ibn majah, sahih sunan ibn maza, lil albani part 1 hadith no 189)


MASLA-87


Aurton ko bhi deen ki nashr o isha'at aur daawat wa tableegh ka kaam karna chahiye


hz abu saeed khudri (ra) se riwayat hai ki aurton ne nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ki khidmat me arz kiya:-" ya nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ! Mard aapse ilm haasil karne me hamse aage badh gaye hai, aap hamari taaleem ke liye bhi ek din mutayyan(fix) kar dijiye "

nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne aurton ko ek din taaleem dene ka waada farma liya aur us din aap nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne aurton ko waa'z farmaya aur huqm batlaaye jo huqm aap nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne aurton ko batlaaye, unme se yah bhi tha ki tumme se jo aurat apne 3 bacche aage bheje (yani marr jaayen aur sabr kare ) toh we uske liye jahannum se bachne ka zariya banenge "

ek aurat ne arz kiya:-" agar koi aurat 2 bheje ?"

aap nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne irshad farmaya:-" 2 bhi "


(bukhari kitabul ilm , bab hal yaj'alu lin nisa )


THE END...